„Ludzie nie są sobie równi”

Potrzeba samoaktuałizacji (np. kształtowanie własnego życia i wpływ na kształtowanie środowiska, autonomiczny rozwój własnej osoby, kształtowanie dojrzałej osobowości, kreatywna samorealizacja). Powyższa koncepcja hierarchii potrzeb została opracowana przez amerykańskiego psychologa Maslowa (opisał ją w książce pt. Motivation and Personality – Motywacja i osobowość). Niezaspokojenie którejś grupy potrzeb uaktywnia motywację do jej realizacji. Z kolei zaspokojone potrzeby danej grupy uaktywniają dążenie do zaspokojenia potrzeb następnego szczebla. Dopiero wtedy, gdy zostają zaspokojone wszystkie grupy potrzeb, człowiek osiąga stan równowagi psychicznej i zadowolenia. Ludność krajów wysoko rozwiniętych realizuje zwykle trzy pierwsze grupy potrzeb. Codzienne życie – zawodowe prywatne – rozgrywa się na czwartym poziomie potrzeb ukierunkowanych na własną osobę: dążenia do uznania, prestiżu i wiary we własne siły. Piąty poziom potrzeb udaje się zrealizować tylko nielicznym, większość ludzi bowiem wydatkuje gros swojej energii życiowej na walkę o pozycję społeczną, nie starcza im zatem sił na zaspokojenie potrzeb wyższego szczebla. Koncentracja sił i energii na rywalizacji i walce o status wynika z istniejącego systemu oceniania i wartościowania pracy i wydajności jednostki. Rozkład dochodów wśród ludności wskazuje na znaczne różnice w ich wysokości. W Niemczech najgorzej przedstawia się sytuacja finansowa emerytów; miesięczny dochód 47,7 procent emerytów wynosi poniżej 1000 marek netto (dane z roku 1974). Średnia wynagrodzeń robotnika jest niższa od średniej wynagrodzeń urzędnika. W najlepszym położeniu finansowym są osoby pracujące na własny rachunek, wśród nich 29,6 procent zarabia miesięcznie ponad 5000 marek netto.